(Magyar) Adatkezelési tájékoztató

Извините, этот техт доступен только в “Magyar”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely (továbbiakban: ABFA, székhely és adatok) mint adatkezelő, jellemzően az alábbi esetekben kezeli magánszemélyek személyes adatait:

  • a szervezet honlapjain történő regisztráció,
  • online vagy offline belépési nyilatkozat elküldése az ABFA részére,
  • tagnyilvántartás, tagdíjnyilvántartás
  • események, kiállítások
  • Browser.hu magazin

A fenti esetekben a magánszemély megbízza az ABFÁ-t, hogy a megadott adatokat nyilvántartásában rögzítse, valamint azokat a szükséges ideig kezelje. Az adatkezelés alanya tudomásul veszi, hogy az ABFA a regisztráció, a belépési nyilatkozattétel vagy más feliratkozás során megadott személyes adatait (név, lakcím, értesítési cím, becenév, e-mail-cím, születési idő, felhasználónév, nem, telefonszám, anyja neve stb…) adminisztráció céljából kezeli.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a fent meghatározott személyes adatait az ABFÁ-nak az elnökségi tagjai ismerhetik meg, valamint hogy az adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatalt és profilalkotást.
Tudomásul veszi, hogy a fent megjelölt személyes adatai megadása önkéntes, azonban előfeltétele lehet a klubéletben való részvételnek.

Tagsággal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a tagság nyilvántartására vonatkozó, a Polgári törvénykönyv rendelkezésein alapuló kötelezettségének teljesítése céljából a tagsági jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli az adatkezelés alanyának személyes adatait (név, születési idő, anyja neve, lakóhely, tagsági szám…), melyeket az ABFA elnöksége ismerhet meg.

Az adatkezelő, az Alapszabály szerinti tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének nyilvántartása céljából, a pénzügyi fenntarthatóságához fűződő jogos érdeke alapján a tagsága fennállásának időtartama alatt kezeli tagok további személyes adatait (például bankszámlaszám), melyeket a szervezet elnöksége ismerhet meg.

Az adatkezelő a közgyűlés levezetésére vonatkozó, a Polgári törvénykönyv rendelkezésein alapuló kötelezettségének teljesítése céljából a működésére irányadó jogszabályok által megkövetelt időtartam alatt kezeli a közgyűlésen részt vevő tagok nevét mint személyes adatot, melyet jegyzőkönyvbe vétel esetén valamennyi ABFA-tag megismerhet.

Az adatkezelő, az átláthatóság biztosításának céljából, az elnökségi ülésen lezajlott események, elhangzott indítványok rögzítéséhez fűződő jogos érdeke alapján 10 évig kezelheti az elnökségi ülésen részt vevő tagok nevét mint személyes adatot, melyet jegyzőkönyvbe vétel esetén valamennyi ABFA-tag megismerhet.

Rendezvények, kiállítások

Személyes adatainak önkéntes megadásával és a rendezvényre való jelentkezésével az adatkezelés alanya hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a rendezvények szervezéséhez és rendezvényen való részvétel adminisztrációjához szükséges adatkezelés céljából, a rendezvény befejezéséig kezelje az általa megadott személyes adatokat. A megadott adatok a rendezvény szervezésében és előkészítésében részt vevő személyek számára megismerhetővé válnak, és ezen személyek adatfeldolgozóként hajthatnak végre adatkezelési műveleteket.
Az adatkezelés alanya bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni a rá vonatkozó személyes adatokhoz.

Kiállítások esetén a képekhez tartozó adatok (szerzői név, cím, műszaki adatok) az ABFA által kezelhető és nyilvánosságra hozható adatok, amelyek publikálásához a szerző a kép nevezésével határozott engedélyt ad. (A képek idő- és térbeli megkötés nélkül, téritésmentesen felhasználhatók az ABFA számára a rendezvény, kiállítás vagy a szervezet népszerűsítésére. Bármely alkotás esetén az alkotó garantálja, hogy a képek nem sértenek sem szerzői, sem személyhez fűződő jogokat, azok publikálása nem ütközhet akadályokba.)

Belső portál a tagok számára

A tagok személyes adataiknak önkéntes megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az ABFA a tagok egymással való kapcsolattartásának elősegítése céljából, a tagság megszűnése vagy az adatok személyes letiltása közül az előbb bekövetkező esemény időpontjáig kezelje a tagok által megadott további személyes adatokat (például használt technológia, fotós tapasztalatok megszerzésének kezdete). A megadott adatok valamennyi ABFA-tag számára megismerhetővé válnak (adminisztrációs felületen állítható, hogy mit ismerhetnek meg a tagok).
A tag bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni a rá vonatkozó személyes adatokhoz.

Közösségi média

A személyes adatainak önkéntes megadásával, regisztrációval vagy feliratkozással az adatkezelés alanya hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a tagok közötti kapcsolattartás és információátadás elősegítése céljából, a tagsága megszűnése vagy a leiratkozása közül az előbb bekövetkező esemény időpontjáig kezelje az általa megadott személyes adatokat. A megadott adatok az adatkezelő elnöksége által adminisztrátornak kijelölt tagok, valamint az azonos médiumot használó tagok számára megismerhetővé válnak.
Azon esetekben, amikor adatkezelő valamely közösségimédia-felületet vesz igénybe, a felhasználóknak az ezeket üzemeltető cégek által publikált adatkezelési szabályzatot is el kell fogadnia. Az ABFA a tagok által önkéntesen megadott további személyes adatot (úgymint például a Facebook-profiljának elérési útvonala) kezeli és azt a többi tag is megismerheti.
A tag bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni a rá vonatkozó személyes adatokhoz.

Browser.hu magazin

Az ABFA, mint a Browser.hu magazin kiadója, kezeli a magazinba küldött cikkekhez és más anyagokhoz tartozó adatokat (szerzői név, cím, képek, egyéb). Az ilyen anyagok az ABFA által kezelhető és nyilvánosságra hozható adatok, amelyek publikálásához a szerző a beküldéssel határozott engedélyt ad. (Az anyagok idő- és térbeli megkötés nélkül, téritésmentesen felhasználhatók az ABFA számára a magazin vagy a szervezet népszerűsítésére. Bármely alkotás esetén az alkotó garantálja, hogy azok nem sértenek sem szerzői, sem személyhez fűződő jogokat, azok publikálása nem ütközhet akadályokba.)

Jogok, lehetőségek, panasz

A adatkezelés alanya bármikor, indokolás nélkül jogosult az adatkezelőnek küldött levélben hozzáférni a rá vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fentieken túlmenően panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c).

Tudomásul veszi, hogy harmadik személynek az ABFA a fenti adatokat csak kifejezett írásos beleegyezésével adja ki, kivéve az olyan statisztikai adatokat, amelyekből a személyazonosság nem állapítható meg.

Az adatkezelés során az ABFA figyelembe veszi a 679/2016. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadsággról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.